top-img

ONZE PRAKTIJK GEBIEDEN

writing-img common-architecture.jpeg
Fiscale fraude en regularisaties

Anders dan vroeger, toen er nog effecten aan toonder en een bankgeheim bestonden, wordt fiscale fraude vandaag erg streng bestreden. Inbreuken die fiscaal reeds lang verjaard zijn, worden alsnog strafrechtelijk aangepakt als witwasmisdrijf. Zelfs fiscale regularisaties die nog niet zo lang geleden zijn gebeurd volgens de toen geldende wetgeving, worden door het parket toch opnieuw opengetrokken. Men probeert hoe langer hoe meer alle belastingen die ooit niet betaald werden, te recupereren.

Met alle gegevens die de overheid sinds kort automatisch aangeleverd krijgt, wordt een streng fraudebeleid en strafrechtelijke vervolging uiteraard een stuk eenvoudiger gemaakt. Het is dan ook zaak waar aangewezen proactief op te treden en (eventueel bijkomend) tot regularisatie over te gaan.

Indien u toch reeds wordt vervolgd door het parket, dan komt het er in eerste instantie op aan een inschatting te maken van de sterkte van uw dossier. Deknudt Nelis Advocaten staat u ook in deze lastige aangelegenheid bij.

De volgende domeinen komen hierbij aan bod:

– Vragen om inlichtingen
– Overleg fiscus en parket
– Fiscale regularisatie
– Bijstand bij verhoren
– Minnelijke schikking
– Bijstand bij strafrechtelijke procedures
– …

LEES MEER
Lees minder
Familiale en vermogensrechtelijke betwistingen

Deknudt Nelis Advocaten staat u bij om onder meer erfenisdiscussies, echtscheidingsperikelen en conflicten tussen/met aandeelhouders op te lossen.

Doorheen alle emoties is het van belang het hoofd koel te houden en te pogen tot een regeling te komen. Wij zullen hierbij in eerste instantie steeds optimaal bemiddelen en de tegenpartij – samen met u – richting een akkoord sturen. Een minnelijke regeling is immers veelal te verkiezen boven een procedure voor de rechtbank.

Indien een akkoord niet mogelijk is, begeleiden wij u doorheen uw echtscheidingsprocedure, erfenisgeschil of vennootschapsrechtelijke betwisting. Naast een doorgedreven kennis van het echtscheidingsrecht, erfrecht en vennootschapsrecht kan u bij Deknudt Nelis Advocaten rekenen op een jarenlange ervaring en tactisch inzicht om tijdens deze procedures een sterke positie uit te bouwen en een goede uitkomst te bekomen.

De volgende domeinen komen hierbij aan bod:

– Vereffening-verdeling huwelijksvermogensstelsel en nalatenschappen
– Betwistingen rond schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten
– Eisen van voorschotten op vereffening-verdeling
– Boedelbeschrijving – verzegeling – sekwester
– Omzetting vruchtgebruik
– Adoptie – Afstamming – Bewind
– Beslagprocedures
– Begeleiding echtscheiding onderlinge toestemming
– Procedures tussen aandeelhouders en conflicten met bestuurders
– …

LEES MEER
Lees minder
FISCAAL ADVIES EN FISCALE PROCEDURES

U wenst uiteraard zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Dat wordt hoe langer hoe minder evident. Achterpoortjes worden gesloten door de wetgever. Antimisbruikbepalingen liggen steeds op de loer. De fiscus treedt alsmaar strenger op.

Wij begeleiden u bij tal van verrichtingen waarbij er belangrijke fiscale belangen op het spel staan: de aan- of verkoop van een onroerend goed, de oprichting van een familiale holding, het uitkeren van opgebouwde winsten uit uw vennootschap, het doorvoeren van een fusie of splitsing, het voorbereiden van de verkoop van uw bedrijf, de opstart van een nieuwe bedrijvigheid,…

Vaak treden wij hierbij ook voorafgaandelijk op in overleg met de fiscus en trachten we een ruling te bekomen die u absolute zekerheid biedt. Maar uiteraard staan wij u ook bij indien u reeds in een betwisting met de fiscus bent verwikkeld.

Meer en meer dient hierbij ook over de landsgrenzen te worden gekeken. U wenst een tweede woning in het buitenland zo optimaal mogelijk in uw vermogen te integreren. U vraagt zich af of een zetelverplaatsing van uw vennootschap naar het buitenland interessant kan zijn. U wenst zelf te emigreren of deze emigratie voor te bereiden. In overleg met ons (of uw) netwerk in het buitenland staat Deknudt Nelis Advocaten u bij al deze vraagstukken bij.

De volgende domeinen komen hierbij aan bod:

– Nationale en internationale inkomstenbelastingen
– Registratierechten
– Holding- en patrimoniumvennootschappen
– Emigratie en immigratie van vennootschappen en particulieren
– Fusies en splitsingen
– Kaaimantaks
– (Voorbereiden van) verkoop van vennootschappen
– Onroerend goed (binnenland en buitenland)
– Rulingpraktijk – overleg met fiscale instanties
– Vraag om inlichtingen
– Uitkering van winsten uit de vennootschap
– Fiscale procedures
– …

LEES MEER
Lees minder
SUCCESSIEPLANNING EN BEGELEIDING AANGIFTES ERFBELASTING

Deknudt Nelis Advocaten tekent in overleg met u een geschikt plan uit voor uw vermogen voor het ogenblik dat u er niet meer bent.
Wenst u reeds een deel van uw vermogen te schenken maar toch nog de controle en een deel van uw inkomsten te behouden?

Wenst u de langstlevende echtgenoot zoveel als mogelijk te beschermen? Wenst u bepaalde kinderen zoveel als mogelijk buitenspel te zetten? Wij bekijken samen met u wat de juridische mogelijkheden zijn.

Fiscaliteit is bij dit alles vaak een belangrijk element. U wenst de erfbelasting bij uw overlijden zoveel als mogelijk te beperken. De fiscale administratie trekt evenwel meer en meer ten strijde tegen fiscale optimalisatie. De wetgeving, de fiscale standpunten en de rechtspraak zijn constant in beweging. Onze doorgedreven specialisatie in deze materie is meer dan ooit noodzakelijk om de fiscale administratie een stap voor te blijven of finaal de bovenhand te nemen in een fiscale procedure.

Ook indien er zich reeds een overlijden heeft voorgedaan, staan wij u graag bij teneinde een optimale keuze te maken in het kader van uw huwelijkscontract en om uw aangifte erfbelasting adequaat op te stellen. Ten slotte voeren wij voor u ook geschillen met de fiscale administratie inzake schenk- en erfbelasting.

De volgende domeinen komen hierbij aan bod:

– Huwelijkscontracten en samenlevingsovereenkomsten
– Testamenten
– Schenkingen
– Controlestructuur (maatschap, stichting, stichting administratiekantoor, holdings, trust)
– Familierecht (adoptie, afstamming, bewind,…)
– Onroerend goed (binnenland en buitenland)
– Erfovereenkomsten
– Overdracht en beheer kunstpatrimonium
– Rulings
– Zorgvolmacht
– Internationaal privaatrecht
– Begeleiding aangiftes erfbelasting
– Procedures inzake erfbelasting en schenkbelasting
– …

LEES MEER
Lees minder
BEDRIJFSOPVOLGING

Sommigen van uw kinderen wensen u op te volgen in uw bedrijf en andere niet. Al uw kinderen werken reeds in het bedrijf maar sommigen dragen meer bij dan anderen. Uw kinderen zijn nog jong en u vreest voor de toekomst van uw bedrijf als u plots wegvalt. Het aandeelhouderschap van uw bedrijf is al versnipperd en in de volgende generatie zal deze versnippering enkel nog toenemen.
Allemaal situaties waarbij een optimaal en proactief antwoord van cruciaal belang is. En waarbij niet alleen juridische en fiscale kennis een rol spelen, maar vaak veel meer nog de feitelijke benadering in elke verschillende situatie.

Deknudt Nelis Advocaten heeft een uitgebreide kennis en ervaring teneinde u bij te staan bij de overdracht van uw familiebedrijf, de gepaste structurering en de redactie van een familiecharter op maat.

De volgende domeinen komen hierbij aan bod:

– Aandeelhoudersovereenkomsten
– Familiale charters
– Controlestructuur (maatschap, stichting administratiekantoor, holding)
– Splitsingen
– Erfovereenkomsten
– Vennootschapsrecht
– …

LEES MEER
Lees minder
writing-img philosophy
practice practice
writing-img philosophy