Algemene voor waarden

writing-img

1. Gegevens van de BV Deknudt Nelis Advocaten. De BV Deknudt Nelis Advocaten, hierna “Deknudt Nelis”, is een besloten vennootschap met zetel te 8500 Kortrijk, Voorstraat 38 en met ondernemingsnummer 0654.962.509. Deknudt Nelis heeft kantoren te 8500 Kortrijk (Voorstraat 38), te 2110 Wijnegem (Stokerijstraat 25D bus 8) en te 1930 Zaventem (Da Vincilaan 9).

2. Toepassingsgebied. Deknudt Nelis levert haar diensten via haar advocaten en haar andere aangestelden uitsluitend onder deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding, van welke aard ook, tussen Deknudt Nelis en de Cliënt. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst die met Deknudt Nelis wordt gesloten. Deknudt Nelis behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In geval van wijziging brengt Deknudt Nelis de gewijzigde tekst vooraf ter kennis van de Cliënt.

3. Aanvaarding door de Cliënt. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Deknudt Nelis en de Cliënt houdt steeds het akkoord in met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van Deknudt Nelis, en eventuele latere aanpassingen daarvan, worden tevens geacht te zijn aanvaard bij gebrek aan schriftelijk bezwaar door de Cliënt binnen een termijn van één maand na ontvangst van deze (aangepaste) algemene voorwaarden en/of de voorbehoudsloze betaling van de eerstvolgende ereloonstaat van Deknudt Nelis door de Cliënt.

4. Partij bij de overeenkomst. Er komt uitsluitend een overeenkomst tot stand tussen Deknudt Nelis en de Cliënt. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Deknudt Nelis, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Cliënt is de opdracht toe te vertrouwen aan één van de advocaten (al dan niet vennoten) van Deknudt Nelis. Deknudt Nelis is exclusief verantwoordelijk voor de prestaties van haar advocaten (al dan niet vennoten) en werknemers.

Enkel Deknudt Nelis heeft of zal enige verplichting hebben ten opzichte van de Cliënt of enige andere persoon met betrekking tot de door haar advocaten (al dan niet vennoten) en werknemers geleverde prestaties. De Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk om geen vordering in te stellen, van welke aard ook, tegen de advocaten, andere aangestelden en/of werknemers van Deknudt Nelis, mocht dit al wettelijk mogelijk zijn.

5. Behandelend vennoot. De natuurlijke persoon die direct of indirect aandeelhouder is van Deknudt Nelis zal kunnen worden aangeduid als “partner” of “vennoot”, dit in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele praktijk. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden steeds uitsluitend voor rekening en risico van Deknudt Nelis.

Deknudt Nelis telt actueel twee vennoten: Guillaume Deknudt (verbonden aan de balie van West-Vlaanderen (hoofdinschrijving) en Brussel (bijkomende inschrijving)) en Sven Nelis (verbonden aan de balie van Antwerpen (hoofdinschrijving) en West-Vlaanderen (bijkomende inschrijving)). Guillaume Deknudt oefent zijn activiteit als advocaat in naam en voor rekening van Deknudt Nelis uit middels BV Guillaume Deknudt, met zetel te 8951 Dranouter, Kauwakkerstraat 7 en met ondernemingsnummer 0890.650.436. Sven Nelis oefent zijn activiteit als advocaat in naam en voor rekening van Deknudt Nelis uit middels BV Sven Nelis, met zetel te 2970 Schilde, De Rentfort 14 en met ondernemingsnummer 0896.855.466.

Deknudt Nelis wijst onder haar vennoten voor elke Cliënt een behandelend vennoot aan. De behandelend vennoot behandelt het dossier naar eigen inzicht samen met andere advocaten (al dan niet vennoten) verbonden aan Deknudt Nelis.

6. Aard van de verbintenissen. De verbintenissen van Deknudt Nelis zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen, tenzij dit uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen of volgt uit een dwingende wettelijke bepaling.

7. Beroep op diensten van derden. Voor zover dit redelijkerwijs nodig of nuttig is voor de gegeven opdracht, kan Deknudt Nelis samenwerken met derden. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld, notarissen, advocaten, revisoren, financiële tussenpersonen en vertalers, al dan niet in België. Indien de samenwerking met dergelijke derde gebeurt met het akkoord of medeweten van de Cliënt, dan ontstaat de rechtsverhouding exclusief en van bij aanvang tussen deze derde en de Cliënt, behoudens tegenbewijs door de Cliënt. In dit geval staat de Cliënt zelf in voor deze derde en kan Deknudt Nelis op geen enkele wijze worden aangesproken voor de prestaties van de betreffende derde. Het medeweten van de Cliënt blijkt onder meer uit het feit dat de Cliënt wordt betrokken in de communicatie met deze derde en/of uit de gehele of gedeeltelijke betaling door de Cliënt van het ereloon of de kost van deze derde. Het feit dat een bepaald ereloon en/of kost van een derde om praktische redenen worden betaald/voorgeschoten door Deknudt Nelis doet geen afbreuk aan het principe dat de rechtsverhouding met een derde waarmee met medeweten van de Cliënt wordt samengewerkt, behoudens tegenbewijs, exclusief en van bij aanvang met de Cliënt ontstaat.

De Cliënt aanvaardt dat zowel in het geval dat er een rechtstreekse en exclusieve rechtsverhouding tussen hem en de derde ontstaat als in het geval dat dit niet zo is, zijn persoonsgegevens door Deknudt Nelis kunnen worden doorgegeven aan voornoemde derden.

In de gevallen waarin Deknudt Nelis aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor handelingen gesteld door derden, gelden eveneens de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.

8. Gegevens te verstrekken door de Cliënt. De Cliënt verbindt zich ertoe alle voor de goede uitvoering van de opdracht nuttige en nodige gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken.

De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Deknudt Nelis verstrekte informatie.

9. Antiwitwaswetgeving. Afhankelijk van de aard van de diensten die Deknudt Nelis aan de Cliënt dient te verstrekken, is Deknudt Nelis verplicht om de wetgeving en de baliereglementering inzake antiwitwas en terrorismefinanciering strikt na te leven. De Cliënt neemt er kennis van dat Deknudt Nelis aldus verplicht kan zijn om de identiteit van de Cliënt alsook van zijn eventuele lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigden, te verifiëren aan de hand van één of meerdere bewijsstukken of betrouwbare en onafhankelijke informatiebronnen die deze gegevens kunnen bevestigen en van deze documenten een afschrift te maken op papier of op een elektronische informatiedrager. De informatie die Deknudt Nelis verwerkt in het kader van de wetgeving en de baliereglementering inzake antiwitwas en terrorismefinanciering, te weten informatie over de identiteit en de kenmerken van de Cliënt en het doel en de aard van de zakelijke relatie (of occasionele verrichting), wordt overeenkomstig die wetgeving bewaard gedurende 10 jaar na beëindiging van de zakelijke relatie (of occasionele verrichting).

Indien Deknudt Nelis niet in staat is om de identificatiegegevens van de Cliënt te verifiëren, bv. omdat de Cliënt nalaat de gevraagde informatie te verstrekken, zal Deknudt Nelis de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien reeds werd opgetreden, zijn tussenkomst moeten beëindigen. De correctheid van de gegevens kan tevens periodiek worden gecontroleerd. Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving de advocaat in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin een cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie. Deknudt Nelis is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

10. Verwerking van persoonsgegevens. Deknudt Nelis verwerkt de persoonsgegevens van Cliënten in overeenstemming met de privacyverklaring van Deknudt Nelis. De privacyverklaring (raadpleegbaar op www.deknudtnelis.be/privacyverklaring) beschrijft op gedetailleerde wijze hoe Deknudt Nelis, als verwerkingsverantwoordelijke, met persoonsgegevens omgaat alsook de rechten van de betrokkenen inzake hun persoonsgegevens.

Deknudt Nelis heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens te beschermen. Voor het geval er zich desondanks een inbreuk op de bescherming van uw persoonsgegevens in de zin van de privacywetgeving (hierna “datalek”) voordoet, heeft Deknudt Nelis een verzekering tegen cyberrisico’s afgesloten. De aansprakelijkheid van Deknudt Nelis voor het geval u schade lijdt ten gevolge van een datalek bij Deknudt Nelis, is beperkt tot het bedrag dat onder deze verzekering wordt uitbetaald (desgevallend geprorateerd indien er meerdere schadelijders zijn).

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de cyberpolis geschiedt, is iedere aansprakelijkheid van Deknudt Nelis ten gevolge van een datalek hoe dan ook steeds beperkt tot 50.000 EUR per datalek en ongeacht het aantal schadelijders.

De hier beschreven beperkingen van aansprakelijkheid gelden maximaal voor zover toegelaten door het Belgisch recht. Deze beperkingen zijn derhalve uitgesloten in geval van bedrieglijk opzet in hoofde van Deknudt Nelis.

U kan de cyberpolis op eenvoudig verzoek bekomen door een e-mail te sturen naar info@deknudtnelis.be.

11. Elektronische communicatie. Deknudt Nelis doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de Cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of het eigen informaticasysteem.

Deknudt Nelis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zou kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie van Deknudt Nelis.

12. Derdenrekening. Gelden die Deknudt Nelis van Cliënten ontvangt en die het voor hen dient aan te houden, zullen op een derdenrekening worden geplaatst bij een door Deknudt Nelis gekozen erkende Belgische kredietinstelling. Deknudt Nelis aanvaardt geen aansprakelijkheid ten opzichte van de Cliënt noch ten opzichte van enig andere persoon voor een faillissement of enige rechtshandeling of nalatigheid van een instelling bij dewelke Deknudt Nelis gelden aanhoudt dan wel via dewelke gelden worden overgeschreven.

13. Rechten van derden. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan (adviezen, procedurestukken, rapporten,…) geen rechten ontlenen, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring daartoe door Deknudt Nelis, dewelke steeds een beperking van aansprakelijkheid zal omvatten. De Cliënt vrijwaart derhalve Deknudt Nelis tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de Cliënt en/of de werkzaamheden die voor de Cliënt zijn verricht.

14. Beperking aansprakelijkheid tot beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deknudt Nelis is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid. Het basisbedrag van de dekking van de verzekering in eerste rang bedraagt 2.500.000,00 EUR (twee miljoen vijfhonderd duizend euro) per schadegeval. Deknudt Nelis is tevens bijkomend verzekerd.

De Cliënt kan op verzoek een attest beroepsaansprakelijkheid bekomen, dat een beknopt overzicht schetst van alle op het moment van het verzoek lopende polissen. Een volledig beeld van de dekking kan bekomen worden door raadpleging van de polissen zelf, waarvan de inhoud prevaleert op de inhoud van het attest, en die tevens op verzoek van de Cliënt ter beschikking worden gesteld door Deknudt Nelis. Er zij alvast op gewezen dat de bedragen van de van toepassing zijnde waarborgen slechts uitzonderlijk per schadegeval gelden maar veelal betrekking hebben op de maximale potentiële tussenkomst van de verzekeraar in een bepaalde periode, voor alle schadegevallen tezamen.

De vergoeding van de Cliënt van Deknudt Nelis in geval van beroepsaansprakelijkheid, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval effectief wordt gedekt en effectief wordt uitbetaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geschiedt, is iedere aansprakelijkheid hoe dan ook steeds beperkt tot tweemaal het aan Deknudt Nelis met betrekking tot de opdracht betaalde ereloon, met een maximum van 500.000 EUR.

Indien de Cliënt de dekking die aldus in zijn dossier van toepassing is of zou kunnen zijn onvoldoende vindt en wenst uit te breiden, kan dit indien hij hiertoe uitdrukkelijk verzoekt (en een verzekeraar hiermee instemt) mits betaling van de bijkomende premie. Deze uitbreiding maakt dan steeds voorwerp uit van een uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst tussen Deknudt Nelis en de Cliënt, in afwijking van de algemene voorwaarden. Bij gebreke van een dergelijke, schriftelijk overeengekomen uitbreiding, aanvaardt de Cliënt uitdrukkelijk de hierboven beschreven beperkingen.

De hier beschreven beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op alle vorderingen, van welke aard ook, en op welke grond ook (contractueel, buitencontractueel of anderszins).

De hier beschreven beperkingen van aansprakelijkheid gelden maximaal voor zover toegelaten door het Belgisch recht. Deze beperkingen zijn derhalve uitgesloten in geval van bedrieglijk opzet in hoofde van Deknudt Nelis.

15. Beperking ten aanzien van derden. De in artikelen 10 en 14 vermelde uitdrukkelijke beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet enkel voor Deknudt Nelis, maar ook voor haar aandeelhouder(s), partners of vennoten, bestuurders, advocaten, andere aangestelden en werknemers (voor zover één van hen überhaupt al aangesproken zou kunnen worden – zie hierboven sub 1, 4, 7 en 13). In de hypothese dat er geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die van toepassing is op het desbetreffende geval geschiedt, betekent dit uiteraard dat de uitbetaling beperkt tot tweemaal het aan Deknudt Nelis met betrekking tot de opdracht betaalde ereloon, met een maximum van 500.000 EUR, slechts één keer kan geschieden en niet additioneel ook nog eens door aandeelhouders, partners of vennoten, bestuurders, advocaten en medewerkers van Deknudt Nelis.

Niet alleen Deknudt Nelis maar ook alle (rechts)personen die voor Deknudt Nelis werkzaam zijn, aan Deknudt Nelis verbonden zijn en/of alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor personen die vroeger in welke vorm dan ook werkzaam waren voor Deknudt Nelis, indien zij worden aangesproken nadat zij Deknudt Nelis hebben verlaten (voor zover één van hen überhaupt al aangesproken zou kunnen worden – zie hierboven sub 1, 4, 7 en 13).

16. Aansprakelijkheid - termijn. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien de Cliënt Deknudt Nelis niet binnen de negentig (90) dagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de Cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, schriftelijk en uitdrukkelijk in gebreke stelt. Wanneer een termijn van vijf jaar is verstreken sinds de datum waarop het schadeverwekkend feit waarop de Cliënt een aanspraak baseert, is ontstaan, vervalt in ieder geval iedere aanspraak op schadevergoeding.

17. Kosten en erelonen. Deknudt Nelis rekent haar basiserelonen in beginsel aan volgens uurtarieven. De uurtarieven variëren afhankelijk van de in het dossier actieve advocaat of advocaat-vennoot. De exacte uurtarieven per advocaat en per advocaat-vennoot worden bij aanvang van het dossier gecommuniceerd.

Deknudt Nelis kan halfjaarlijks het uurtarief algemeen of voor bepaalde advocaten aanpassen. Deze aanpassing wordt voorafgaandelijk meegedeeld door Deknudt Nelis aan de Cliënt.

Volgende elementen kunnen een bijkomend ereloon verantwoorden: het belang van de zaak, het gunstige resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht. Er worden geen algemene administratieve kosten in rekening gebracht. Specifieke kosten of uitzonderlijke administratieve kosten worden afzonderlijk aangerekend. Zo worden bijvoorbeeld de erelonen van de gerechtsdeurwaarders alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de gerechtskosten, afzonderlijk ten laste van de Cliënt gelegd.

18. Betaling kosten en erelonen. Deknudt Nelis is gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen. Ereloonstaten, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na datum verzending ervan. Indien de Cliënt niet akkoord gaat met de ereloonstaat, provisienota of kostenafrekening, dient hij deze binnen de 14 dagen na ontvangst te protesteren, bij gebreke waaraan deze wordt geacht te zijn aanvaard.

In geval van niet tijdige betaling, wordt de Cliënt kosteloos op de hoogte gebracht van deze laattijdigheid. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande ereloonstaat, provisienota of kostenafrekening en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de Cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan 8% per jaar vanaf de datum van de aanmaning.

Bij wanbetaling kan Deknudt Nelis haar dienstverlening opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgehad.

19. Beëindiging van de samenwerking. Zowel de Cliënt als Deknudt Nelis kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de samenwerking beëindigen, zonder dat dit evenwel afdoet aan het feit dat verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed. Dit kan evenmin afbreuk doen aan de eventuele bijzondere ereloonafspraken die werden gesloten tussen de Cliënt en Deknudt Nelis.

20. Archivering. Deknudt Nelis archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de Cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar kan het dossier definitief worden vernietigd, zonder dat Deknudt Nelis hiertoe enige verplichting heeft behoudens indien wettelijk bepaald.

21. Evenwicht - geldigheid. Partijen erkennen dat deze algemene voorwaarden overeenstemmen met hun werkelijke wil en dat de hierin opgenomen verbintenissen redelijk en evenwichtig zijn, rekening houdend met alle omstandigheden. Partijen verklaren dat de bepalingen inzake verzekering en (beperking van) aansprakelijkheid essentieel zijn en deze werden verrekend in de erelonen en kosten die verschuldigd zijn.

Indien één of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit niet de geldigheid en de afdwingbaarheid aan van de overige gedeeltes van deze bedingen en/of de andere bedingen van deze algemene voorwaarden. Partijen zullen in voorkomend geval redelijkerwijs onderhandelen om te komen tot een beding dat geldig en afdwingbaar is en dat maximaal aansluit bij de bedoeling van partijen bij de contractsluiting. Bij gebrek aan akkoord binnen een redelijke termijn, wordt voor de rechter gevorderd om het beding in die zin aan te passen (conversie).

22. Toepasselijke regels - geschillenbeslechting. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologische regels. In geval van geschil, zullen de Cliënt en Deknudt Nelis in eerste instantie trachten in onderling akkoord een minnelijke oplossing te vinden. Indien geen akkoord kan worden gevonden binnen een redelijke termijn, kan het geschil worden voorgelegd aan de rechtbank. De rechtbanken bevoegd voor de plaats van de zetel van Deknudt Nelis zijn exclusief bevoegd. Deknudt Nelis houdt eraan om de Cliënt mee te delen dat tevens beroep kan worden gedaan op de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, indien aan de voorwaarden daartoe is voldaan.

writing-img