Algemene voor waarden

writing-img

1. Gegevens van de BV Deknudt Nelis Advocaten. De BV Deknudt Nelis Advocaten, hierna “Deknudt Nelis”, is een besloten vennootschap met zetel te 8500 Kortrijk, Voorstraat 38 en met ondernemingsnummer 0654.962.509. Deknudt Nelis heeft kantoren te 8500 Kortrijk (Voorstraat 38), te 2110 Wijnegem (Stokerijstraat 25D bus 8) en te 1930 Zaventem (Da Vincilaan 9).

2. Toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden. Deknudt Nelis levert haar diensten via haar advocaten en haar aangestelden onder huidige algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst die met Deknudt Nelis wordt gesloten en zijn van toepassing op elk dossier dat aan Deknudt Nelis wordt toevertrouwd. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn mogelijk, doch kunnen enkel schriftelijk worden gemaakt.

3. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de Cliënt. De algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen Deknudt Nelis en de Cliënt en worden behoudens in geval van ondertekening door de Cliënt ook onder meer geacht te zijn aanvaard door de Cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan ook onder meer worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door Deknudt Nelis zonder bezwaar van de Cliënt binnen een redelijke termijn en uit de betaling van de verschuldigde erelonen.

4. Partij die de opdracht uitvoert. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Deknudt Nelis, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Cliënt is de opdracht toe te vertrouwen aan één van de advocaten (al dan niet vennoten) van Deknudt Nelis. Deknudt Nelis is exclusief verantwoordelijk voor de prestaties van haar advocaten (al dan niet vennoten) en werknemers. Enkel Deknudt Nelis heeft of zal enige verplichting hebben ten opzichte van de Cliënt of enige andere persoon met betrekking tot de door haar advocaten (al dan niet vennoten) en werknemers geleverde prestaties. De Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk om geen vordering in te stellen tegen enig andere persoon dan Deknudt Nelis met betrekking tot deze prestaties (mocht zulks al wettelijk mogelijk zijn).

De verbintenissen van Deknudt Nelis zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen, tenzij zulks uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen of onbetwijfelbaar uit de aard van de verbintenis volgt.

5. De vennoten en de behandelend vennoot. De natuurlijke persoon die direct of indirect aandeelhouder is van Deknudt Nelis zal kunnen worden aangeduid als “partner” of “vennoot”, zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele praktijk. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden steeds uitsluitend voor rekening en risico van Deknudt Nelis.

Deknudt Nelis telt actueel twee vennoten: Guillaume Deknudt (verbonden aan de balie van West-Vlaanderen (hoofdinschrijving) en Brussel (bijkomende inschrijving)) en Sven Nelis (verbonden aan de balie van Antwerpen (hoofdinschrijving) en West-Vlaanderen (bijkomende inschrijving)). Guillaume Deknudt oefent zijn activiteit als advocaat in naam en voor rekening van Deknudt Nelis uit middels BV Guillaume Deknudt, met zetel te 8951 Dranouter, Kauwakkerstraat 7 en met ondernemingsnummer 0890.650.436. Sven Nelis oefent zijn activiteit als advocaat in naam en voor rekening van Deknudt Nelis uit middels BV Sven Nelis, met zetel te 2970 Schilde, De Rentfort 14 en met ondernemingsnummer 0896.855.466.

Deknudt Nelis wijst onder haar vennoten voor elke Cliënt een behandelend vennoot aan. De behandelend vennoot behandelt het dossier naar eigen inzicht samen met andere advocaten (al dan niet vennoten) verbonden aan Deknudt Nelis.

6. Gegevens te verstrekken door de Cliënt. De Cliënt verbindt zich ertoe alle voor de goede uitvoering van de opdracht nuttige en nodige gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Deknudt Nelis verstrekte informatie.

7. Antiwitwaswetgeving. Afhankelijk van de aard van de diensten die Deknudt Nelis aan de Cliënt dient te verstrekken, is Deknudt Nelis verplicht om de wetgeving en de baliereglementering inzake antiwitwas en terrorismefinanciering strikt na te leven. De Cliënt neemt er kennis van dat Deknudt Nelis aldus verplicht kan zijn om de identiteit van de Cliënt alsook van zijn eventuele lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigden, te verifiëren aan de hand van één of meerdere bewijsstukken of betrouwbare en onafhankelijke informatiebronnen die deze gegevens kunnen bevestigen en van deze documenten een afschrift te maken op papier of op een elektronische informatiedrager. De informatie die Deknudt Nelis verwerkt in het kader van de wetgeving en de baliereglementering inzake antiwitwas en terrorismefinanciering, te weten informatie over de identiteit en de kenmerken van de Cliënt en het doel en de aard van de zakelijke relatie (of occasionele verrichting), wordt overeenkomstig die wetgeving bewaard gedurende 10 jaar na beëindiging van de zakelijke relatie (of occasionele verrichting).

Indien Deknudt Nelis niet in staat is om de identificatiegegevens van de Cliënt te verifiëren, bv. omdat de Cliënt nalaat de gevraagde informatie te verstrekken, zal Deknudt Nelis de zakelijke relatie niet kunnen aangaan en, indien reeds werd opgetreden, zijn tussenkomst moeten beëindigen. De correctheid van de gegevens wordt tevens periodiek gecontroleerd.

Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving de advocaat in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin een cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie. Deknudt Nelis is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor de gevolgen van enige rapportering die te goeder trouw wordt gedaan.

8. Rechten van derden. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten (adviezen, opinies, rapporten,...) daarvan geen rechten ontlenen, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring daartoe door Deknudt Nelis, dewelke steeds een beperking van aansprakelijkheid zal omvatten.

9. Kosten en erelonen. Deknudt Nelis rekent haar basiserelonen in beginsel aan volgens uurtarieven. De uurtarieven variëren afhankelijk van de in het dossier actieve advocaat of advocaat-vennoot. De exacte uurtarieven per advocaat en per advocaat-vennoot worden bij aanvang van het dossier gecommuniceerd. Deknudt Nelis kan halfjaar-lijks het uurtarief algemeen of voor bepaalde advocaten aanpassen.

Volgende elementen kunnen een bijkomend ereloon verantwoorden: het belang van de zaak, het gunstige resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht.

Er worden geen algemene administratieve kosten in rekening gebracht. Specifieke kosten of uitzonderlijke administratieve kosten worden afzonderlijk aangerekend. Zo worden bijvoorbeeld de erelonen van de gerechtsdeurwaarders alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de gerechtskosten, afzonderlijk ten laste van de Cliënt gelegd.

Deknudt Nelis is gerechtigd voorschotten onder de vorm van provisies te vragen. Ereloonstaten, provisienota’s enkostenafrekeningen zijn contant betaalbaar.

10. Geschillen inzake kosten en erelonen. Indien de Cliënt niet akkoord gaat met de ereloonstaat, provisienota of kostenafrekening, dient hij deze binnen de veertien dagen na ontvangst te protesteren.

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande ereloonstaat, provisienota of kostenafrekening en bij verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning.

Indien erelonen en/of kosten moeten worden ingevorderd, worden zij ten titel van schadevergoeding forfaitair verhoogd met 10%.

Bij wanbetaling kan Deknudt Nelis haar dienstverlening opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgehad.

11. Beëindiging van de samenwerking. De Cliënt en Deknudt Nelis kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de samenwerking beëindigen, zonder dat dit evenwel afdoet aan het feit dat verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

12. Beroep op diensten van derden. Elke aan Deknudt Nelis gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om beroep te doen op de diensten van derden of om andere deskundigen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden of andere deskundigen namens de Cliënt te aanvaarden, zonder dat de Cliënt hiermee dient in te stemmen. Deknudt Nelis is niet aansprakelijk voor de handelingen van deze derden of andere deskundigen, ongeacht of hun tussenkomst al dan niet afzonderlijk ten laste wordt gelegd van de Cliënt en ongeacht of de geraadpleegde derde of andere deskundige zijn kosten en erelonen aan Deknudt Nelis dan wel aan de Cliënt aanrekent.

De Cliënt aanvaardt dat desgevallend zijn of haar persoonsgegevens worden doorgegeven aan voornoemde derden of deskundigen waarop Deknudt Nelis beroep doet in het kader van de uitvoering van een opdracht. Het kan daarbij gaan om, bijvoorbeeld, notarissen, advocaten, revisoren, financiële tussenpersonen en vertalers.

13. Beroepsaansprakelijkheid. Deknudt Nelis is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid. De cliënt kan bij aanvang van de samenwerking een attest beroepsaansprakelijkheid bekomen, dat een beknopt overzicht schetst van de bij aanvang van de samenwerking lopende polissen. Deknudt Nelis verwijst voor wat betreft de specifieke voorwaarden en modaliteiten waaronder de verzekeraar tussenkomt naar de tekst van de verzekeringsovereenkomsten zelf, die prevaleert op de inhoud van het attest, en die op eenvoudig verzoek van de Cliënt kosteloos ter beschikking worden gesteld door Deknudt Nelis. Er zij alvast op gewezen dat de bedragen van de van toepassing zijnde waarborgen slechts uitzonderlijk per schadegeval gelden maar veelal betrekking hebben op de maximale potentiële tussenkomst van de verzekeraar in een bepaalde periode, voor alle schadegevallen tezamen.

De vergoeding van de Cliënt in geval van beroepsaansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de op het desbetreffende geval van toepassing zijnde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Deknudt Nelis effectief wordt gedekt en effectief wordt uitbetaald (vermeerderd met de gebeurlijk van toepassing zijnde vrijstelling).

Indien, om welke reden dan ook (doch behoudens in het geval waarin Deknudt Nelis hieraan fout heeft), geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geschiedt, is iedere aansprakelijkheid hoe dan ook steeds beperkt tot tweemaal het aan Deknudt Nelis met betrekking tot de opdracht betaalde ereloon, met een maximum van 500.000 EUR.

Indien Deknudt Nelis wel fout heeft aan het gebrek aan dekking, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot viermaal het aan Deknudt Nelis met betrekking tot de opdracht betaalde ereloon, met een maximum van 1.000.000 EUR.

Indien de Cliënt de dekking die aldus in zijn dossier van toepassing is of zou kunnen zijn onvoldoende vindt en wenst uit te breiden, kan dit indien hij hiertoe uitdrukkelijk verzoekt (en een verzekeraar hiermee instemt) mits betaling van de bijkomende premie. Deze uitbreiding maakt dan steeds voorwerp uit van een uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst tussen Deknudt Nelis en de Cliënt, in afwijking van de algemene voorwaarden. Bij gebreke van een dergelijke, schriftelijk overeengekomen uitbreiding, aanvaardt de Cliënt uitdrukkelijk de hierboven beschreven uitdrukkelijke beperkingen van aansprakelijkheid.

De beschreven beperkingen van aansprakelijkheid in het kader van beroepsaansprakelijkheid gelden niet in de gevallen waarin zulke beperking niet mogelijk is naar Belgisch recht (in principe enkel in geval van opzet of kwade trouw).

De Cliënt vrijwaart Deknudt Nelis tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de Cliënt en/of de werkzaamheden die voor de Cliënt zijn verricht.

14. Verwerking van persoonsgegevens. Deknudt Nelis verwerkt de persoonsgegevens van Cliënten in overeenstemming met de privacyverklaring van Deknudt Nelis. De privacyverklaring beschrijft op gedetailleerde wijze hoe Deknudt Nelis, als verwerkingsverantwoordelijke, met persoonsgegevens omgaat alsook de rechten van de betrokkenen inzake hun persoonsgegevens.

Deknudt Nelis heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Voor het geval er zich desondanks een inbreuk op de bescherming van uw persoonsgegevens in de zin van de privacywetgeving (hierna “datalek”) voordoet, heeft Deknudt Nelis een verzekering tegen cyberrisico’s afgesloten. De aansprakelijkheid van Deknudt Nelis voor het geval u schade lijdt ten gevolge van een datalek bij Deknudt Nelis, is beperkt tot het bedrag dat onder deze verzekering wordt uitbetaald (desgevallend geprorateerd indien er meerdere schadelijders zijn).

Indien, om welke reden dan ook (doch behoudens in het geval waarin Deknudt Nelis hieraan fout heeft), geen uitkering krachtens de cyberpolis geschiedt, is iedere aansprakelijkheid van Deknudt Nelis ten gevolge van een datalek hoe dan ook steeds beperkt tot 50.000 EUR per datalek en ongeacht het aantal schadelijders. Indien Deknudt Nelis wel fout heeft aan het gebrek aan dekking, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot 100.000 EUR per datalek en ongeacht het aantal schadelijders.

De beschreven beperkingen van aansprakelijkheid in het geval van een datalek gelden niet in de gevallen waarin zulke beperking niet mogelijk is naar Belgisch recht (in principe enkel in geval van opzet of kwade trouw).

U kan de cyberpolis op eenvoudig verzoek bekomen door een e-mail te sturen naar persoonsgegevens@deknudtnelis.be

15. Aansprakelijkheid - beperking. De in artikel 13 en 14 vermelde uitdrukkelijke beperkingen van aansprakelijk- heid gelden niet enkel voor Deknudt Nelis, maar ook voor haar aandeelhouder of aandeelhouders, partners of vennoten, bestuurders, advocaten en medewerkers (voor zover één van hen überhaupt al aangesproken zou kunnen worden - zie hierboven sub 1, 4 en 5). Ten aanzien van de hypothese dat er geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering die van toepassing is op het desbetreffende geval geschiedt, betekent dit uiteraard dat de uitbetaling beperkt tot tweemaal/viermaal het aan Deknudt Nelis met betrekking tot de opdracht betaalde ereloon, met een maximum van 500.000 EUR/1.000.000 EUR, slechts één keer kan geschieden en niet additioneel ook nog eens door een aandeelhouder of aandeelhouders, partners of vennoten, bestuurders, advocatenen medewerkers van Deknudt Nelis.

Niet alleen Deknudt Nelis maar ook alle (rechts)personen die voor Deknudt Nelis werkzaam zijn, aan Deknudt Nelis verbonden zijn en/of alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor personen die vroeger in welke vorm dan ook werkzaam waren voor Deknudt Nelis (met inbegrip van hun erfgenamen en rechtsopvolgers), indien zij aansprakelijk worden gesteld nadat zij Deknudt Nelis hebben verlaten (voor zover één van hen überhaupt al aangesproken zou kunnen worden - zie hierboven sub 1, 4 en 5).

16. Aansprakelijkheid - verval en verjaring. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien de Cliënt Deknudt Nelis niet binnen de negentig (90) dagen nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de Cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, schriftelijk en uitdrukkelijk in gebreke stelt.

Daarnaast geldt dat de beëindiging van de taak van Deknudt Nelis dewelke de startdatum is voor de verjaringstermijn van vijf jaar inzake beroepaansprakelijkheid, het ogenblik is waarop de specifieke prestatie of dienst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit wordt afgerond, dan wel - bij gebreke van een dergelijke specifieke prestatie of dienst - het ogenblik waarop er zes maanden zijn verstreken sinds de facturatie.

17. Archivering. Deknudt Nelis archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de Cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar kan het dossier definitief worden vernietigd, zonder dat Deknudt Nelis hiertoe enige verplichting heeft behoudens indien wettelijk bepaald.

18. Gebruik van elektronische communicatie. Alle elektronische communicatie uitgaand van Deknudt Nelis is louter indicatief en kan op generlei wijze de aansprakelijkheid van Deknudt Nelis in het gedrang brengen, behoudens bijlagen in PDF-formaat, door een vennoot ondertekend.

Deknudt Nelis doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de Cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of het eigen informaticasysteem.

Deknudt Nelis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zou kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie van Deknudt Nelis.

19. Derdenrekening. Gelden die Deknudt Nelis van Cliënten ontvangt en die het voor hen dient aan te houden, zullen op een derdenrekening worden geplaatst bij een door Deknudt Nelis gekozen instelling. Deknudt Nelis aanvaardt geen aansprakelijkheid ten opzichte van de Cliënt noch van enig andere persoon voor een faillissement of enige rechtshandeling of nalatigheid van een instelling bij dewelke Deknudt Nelis gelden aanhoudt dan wel via dewelke gelden worden overgeschreven. Bijgevolg kan Deknudt Nelis niet aansprakelijk gehouden worden om bedragen die de instelling in kwestie niet kan terugbetalen of overschrijven, zelf terug te betalen of over te schrijven.

20. Bijzondere voorwaarden. Deknudt Nelis heeft de mogelijkheid, maar niet de verplichting, om bijzondere voorwaarden op te nemen in een overeenkomst met de Cliënt, in het bijzonder, doch niet limitatief, over de regeling van belangenconflicten en de wijze van vergoeding voor de uitvoering van de opdracht. Indien uitdrukkelijk overeengekomen met de Cliënt, kunnen deze bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden.

21. Wijziging van de algemene voorwaarden. Deknudt Nelis behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In geval van wijziging brengt Deknudt Nelis de gewijzigde tekst ter kennis van de Cliënt. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de drie weken na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Cliënt voor de toekomst.

22. .Nietigheid - taal - toepasselijk recht. Indien één of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. In dit geval zal de ongeldige of nietige bepaling geacht worden automatisch vervangen te worden door een geldige en toepasbare bepaling die in de grootste mate van het mogelijke een gelijkwaardig effect heeft. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zullen steeds in die zin geïnterpreteerd worden dat zij rechtsgeldig zijn.

De Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden is de enig bindende. Vrije vertalingen zijn in de Franse en de Engelse taal beschikbaar.

De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologische regels.

writing-img