top-img

Privacy verklaring

privacy-img
privacy-img
De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Deknudt Nelis Advocaten.

In deze privacyverklaring zetten wij op gedetailleerde wijze uiteen hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, met uw persoonsgegevens omgaan.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Deknudt Nelis Advocaten BV, Voorstraat 38, 8500 Kortrijk.
BE654 962 509
persoonsgegevens@deknudtnelis.be

Kantoor Kortrijk, Voorstraat 38, 8500 Kortrijk. Tel. +32/(0)56.89.02.50

Kantoor Antwerpen, Stokerijstraat 25D bus 8, 2110 Wijnegem. Tel. +32/(0)3.304.23.91

Kantoor Brussel, Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem. Tel. +32/(0)2.613.09.88

Gegevens contactpersoon gegevensbescherming
persoonsgegevens@deknudtnelis.be

LEES MEER
Lees minder
Wij verwerken uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij informatie gebruiken aan de hand waarvan u geïdentificeerd wordt of kan worden.

Dat kan gaan om uw naam, een identificatienummer, adres- en/of contactgegevens, maar ook gegevens omtrent uw vermogen en gezinssamenstelling. Het begrip “verwerken” moet dan weer heel ruim begrepen worden en kan slaan op het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,… van uw persoonlijke informatie.

Als u op ons beroep wilt doen, moet steeds een minimum aan persoonsgegevens verstrekt worden. Zonder bepaalde gegevens kunnen wij u niet bijstaan.

De concrete persoonsgegevens die wij verwerken variëren van geval tot geval. In grote lijnen gaat het om de volgende persoonsgegevens:

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, titel, adres (privé, werk), vroegere adressen, telefoonnummer (privé, werk), emailadres, leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, rijksregisternummer

Financiële situatie: inkomsten, bezittingen, investeringen, totale inkomsten, beroepsinkomsten, spaargelden, informatie inzake beleggingen, investeringsinkomsten, lasten op de activa; informatie inzake passiva, schulden, leningen, hypotheken, andere vormen van krediet; informatie inzake afgesloten verzekeringspolissen; financiële tussenpersonen waarmee wordt gewerkt;…

– Beroepsactiviteiten: aard van de activiteit, aard van de goederen of diensten die worden gebruikt of geleverd,…

– Familiale situatie: naam van de echtgeno(o)t(e) of partner, huwelijksdatum, datum van het samenlevingscontract, aantal kinderen,… bijzonderheden betreffende de vorige huwelijken of verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de vroegere partners, kinderen, personen ten laste, andere leden van het gezin, bloedverwanten in zijlijn, ouders en afstammelingen.

– Overeenkomsten en schikkingen: bijzonderheden betreffende de schikkingen of handelsovereenkomsten, overeenkomsten betreffende de vertegenwoordiging of juridische overeenkomsten, bijzonderheden betreffende de agenten.

– Gerechtelijke gegevens betreffende veroordelingen: fiscale sancties en veroordelingen, getroffen schikkingen.

– Gerechtelijke gegevens betreffende gerechtelijke maatregelen: voogdijschap, voorlopig bewindvoerder, internering, plaatsing,…

– Vennootschappen: gegevens van de vennootschappen waar de cliënt aandeelhouder of bestuurder is.

LEES MEER
Lees minder
De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt niet zomaar; ze vereist een specifiek doel én wettelijke basis.

Deknudt Nelis Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens omdat u op ons beroep doet voor het verlenen van advocatenprestaties (juridisch en fiscaal advies, de uitvoering hiervan, bijstand in procedures,…), omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt, en/of in uitvoering van wettelijke verplichtingen zoals in het kader van de antiwitwaswetgeving. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld in uw rechtstreekse contacten met ons kantoor. Andere gegevens krijgen we via derden, waaronder andere adviseurs waarmee u werkt of het Rijksregister.

In bepaalde omstandigheden beschikken wij over informatie over u, terwijl u geen directe relatie met ons hebt. Meestal is dit omdat een cliënt ons informatie over u verstrekt in het kader van zijn of haar dossier, bijvoorbeeld in uw hoedanigheid van familielid of contractuele tegenpartij.

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden, ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij mogen uw persoonsgegevens dus niet zomaar verwerken. Er moet een rechtmatig doel en een wettelijke grondslag voor de verwerking bestaan.

Wij verwerken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor de volgende specifieke doelen:

– Om u te kunnen informeren over onze dienstverlening;

– Om u adequaat te kunnen adviseren omtrent een aan ons voorgelegde vraagstelling;

– Ter uitvoering van de aan u verstrekte adviezen;

– Om u te kunnen bijstaan in een gerechtelijke procedure waarin u bent verwikkeld;

– Voor dossierbeheer in het algemeen, met inbegrip van facturatie;

– Voor het verzenden van algemene mailings inzake recht en fiscaliteit;

– Om u specifiek te kunnen informeren inzake zaken of wijzigingen die u kunnen aanbelangen;

– Om onze rechten te verdedigen en om te voldoen aan onze deontologische en wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van de wetgeving inzake het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme.

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel:

– Ofwel wanneer de verwerking noodzakelijk is

– Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u;

– Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van anderen;

– Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van onze medewerkers;

– Voor het vervullen van onze wettelijke verplichtingen;

– Ofwel wanneer we uw uitdrukkelijke toestemming hebben.

LEES MEER
Lees minder
Wij houden uw persoonsgegevens niet eeuwig bij.

Uw persoonsgegevens worden maar zolang bewaard als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden gebruikt.

Enkele voorbeelden van bewaartermijnen:

– Cliënteninformatie wordt zo lang bijgehouden als nodig is, gelet op de specifieke situatie van de cliënt en de voor hem/haar door Deknudt Nelis behartigde dossiers, dan wel zo lang als vereist conform onze wettelijke en deontologische verplichtingen.

– Bent u geen cliënt maar ingeschreven op onze nieuwsbrieven, dan bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u zich niet heeft uitgeschreven.

LEES MEER
Lees minder
U behoudt controle over uw persoonsgegevens.

U kan steeds een overzicht van uw persoonsgegevens bij ons opvragen, ons vragen om onjuiste gegevens recht te zetten of om uw gegevens uit onze bestanden te verwijderen. Ook heeft u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, de beperking van de verwerking te vragen, of u te verzetten tegen de gegevensverwerking door Deknudt Nelis Advocaten. Tot slot heeft u het recht om ons te vragen alle gegevens die u ons heeft bezorgd, over te dragen aan een door u bepaalde derde.

Wilt u van één van deze rechten gebruik maken, e-mail ons dan uw verzoek, samen met een identiteitsbewijs, naar persoonsgegevens@deknudtnelis.be.

Wij zijn niet altijd verplicht om op uw verzoek in te gaan, maar wij zullen steeds reageren binnen de wettelijk bepaalde termijn en onze eventuele weigering toelichten.

Wij hebben één maand om te reageren op uw verzoek waarmee u één van uw rechten uitoefent. Gaat het om een complex verzoek, dan wordt de termijn met twee maanden verlengd. Bij een duidelijk ongegrond of buitensporig verzoek, mogen wij uw verzoek negeren of u een vergoeding aanrekenen die overeenstemt met onze administratieve kost voor het bezorgen van een antwoord.

Naargelang het concrete verzoek, kan u het volgende van ons verwachten:

Recht op inzage
Als wij een verzoek tot inzage ontvangen, dan bezorgen wij u de wettelijk omschreven informatie in elektronische vorm. Wenst u de gegevens die wij verwerken op papier te ontvangen, dan moet u dit ons uitdrukkelijk vragen. Wanneer u meer dan één kopie van uw persoonsgegevens wenst, kunnen wij hiervoor een vergoeding aanrekenen.

Recht op verbetering
Als u ons meedeelt dat bepaalde van uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan passen wij dit aan in onze bestanden.

Recht om uw toestemming in te trekken
Als de verwerking van persoonsgegevens berust op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Recht op gegevensverwijdering
U kan vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen waarvoor geen gegronde reden meer bestaat om deze te verwerken. Het recht om gegevens te wissen is niet absoluut. U kan dit recht slechts in de onderstaande gevallen uitoefenen:

– de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;
– wij verwerken de persoonsgegevens onrechtmatig;
– wij moeten moet de persoonsgegevens wissen door toedoen van een wettelijke verplichting;
– u trekt uw toestemming in en de verwerking heeft geen andere rechtsgrond;
– na een succesvolle uitoefening van het recht van bezwaar.

In bepaalde gevallen zullen wij echter kunnen weigeren om de persoonsgegevens te wissen. Dit is onder meer het geval wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een wettelijke plicht die op ons rust of voor de instelling, uitoefening en de onderbouwing van een eventuele vordering in rechte.

Het recht van beperking van gegevensverwerking
In bepaalde omstandigheden kan u een “beperking” van de gegevensverwerking vragen. Het gevolg daarvan is dat wij uw persoonsgegevens alleen nog maar opslaan en alle andere verwerkingsactiviteiten stopzetten.

U heeft het recht om de beperking van de gegevensverwerking te verkrijgen in de volgende gevallen:

– als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
– als de verwerking onrechtmatig is;
– als u de persoonsgegevens nodigt heeft voor de uitoefening van een rechtsvordering, terwijl wij ze niet meer nodig hebben;
– als u uw recht van bezwaar uitoefent. De beperking geldt in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan de uwe.

Het recht van bezwaar
U kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking steunt op het gerechtvaardigde belang van Deknudt Nelis Advocaten of een derde. Laat ons in voorkomend geval weten wat de redenen van het bezwaar zijn die verband houden met uw specifieke situatie. Bij de beoordeling van uw bezwaar dienen wij een afweging te maken tussen uw belangen en de onze (of die van de derde in kwestie). Mochten wij om één of andere reden van mening zijn dat wij niet kunnen ingaan op uw bezwaar, zullen wij u de redenen daarvan meedelen.

In andere gevallen kan u geen bezwaar maken, maar denk eraan dat als de verwerking van persoonsgegevens steunt op uw toestemming, u deze steeds kan intrekken.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
De bedoeling van het recht op gegevensoverdraagbaarheid is om u in staat te stellen uw persoonsgegevens te verkrijgen, op een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, en ze te hergebruiken voor andere diensten. Op een gebruiksvriendelijke manier kan u dus persoonsgegevens verplaatsen van de ene IT-omgeving naar een andere. Een voorbeeld hiervan is het opvragen van uw contactenlijst van een webmailapplicatie.

Eén van de basisvoorwaarden voor de gegevensoverdraagbaarheid is dat het moet slaan op gegevens die op geautomatiseerde wijze zijn verwerkt, bvb. omdat ze zijn opgenomen in een digitaal bestand. Daarnaast moet het gaan om gegevens die u zelf heeft verstrekt.

De meeste verwerkingen door Deknudt Nelis Advocaten gebeuren niet op geautomatiseerde wijze zoals bedoeld in de wetgeving gegevensbescherming.

Het recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden
Er is sprake van uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming in de zin van de wetgeving gegevensbescherming, wanneer besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst, en die een persoon aanzienlijk treffen of juridische gevolgen hebben voor hem of haar. Wanneer gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming (binnen het wettelijk kader), dan moet worden voorzien in passende maatregelen die de rechten van de betrokkene beschermen. Die maatregelen omvatten minstens de mogelijkheid voor de betrokkene om dit besluit aan te vechten, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en een menselijke tussenkomst te vragen.

Bij Deknudt Nelis Advocaten wordt geen uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming toegepast.

LEES MEER
Lees minder
Onder omstandigheden delen wij uw persoonsgegevens met derden.

Uw gegevens worden in eerste instantie gebruikt door Deknudt Nelis Advocaten om uw dossier te behartigen. Uiteraard is het echter soms nodig dat wij deze gegevens ook met personen buiten ons kantoor delen om onze overeenkomst met u uit te voeren. Denk daarbij aan notarissen, financiële tussenpersonen of andere adviseurs, verzekeringsmaatschappijen, vertalers, rechtbanken, revisoren, enz.

Daarnaast moeten wij soms persoonsgegevens verstrekken aan derden bij de uitvoering van onze deontologische of wettelijke verplichtingen, of om onze rechtmatige belangen te beschermen.

Wij gebruiken Mailchimp voor het verzenden van onze nieuwsbrieven. Als u hierop bent ingeschreven, geven wij uw e-mailadres via Mailchimp door naar de Verenigde Staten conform de voorwaarden van de Privacy Shield-certificering. In geen enkel ander geval geven wij uw persoonsgegevens door aan landen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

LEES MEER
Lees minder
privacy-img
KLACHTEN? U KAN STEEDS BIJ ONS TERECHT OF BIJ DE NATIONALE TOEZICHTHOUDER.

Dat kan via de volgende contactgegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be