top-img

Evy legt zich toe op advisering omtrent familierecht, familiaal vermogensrecht en vermogensplanning. Zij heeft een bijzondere interesse in vermogensplanning met betrekking tot levensverzekeringen, de gunstregeling in de schenk- en erfbelasting voor de overdracht van familiebedrijven en de toepassing in de praktijk van fiscale antimisbruikbepalingen. Daarnaast staat zij cliënten bij in het kader van hun procedures omtrent familierecht, familiaal vermogensrecht en discussies met de fiscus, waarbij zij zich voornamelijk focust op erfenisprocedures.

Evy publiceert regelmatig over deze materies en zij is spreker op diverse fiscale en vermogensrechtelijke seminaries. Zij was een aantal jaren gastdocent aan de Brugge Business School voor het vak huwelijksvermogens- en samenwoningsrecht.

Evy is master in de rechten (Universiteit Gent – magna cum laude) en is verbonden aan de balie van Gent.

EVY DHAENE

EVY DHAENE

team-detail-bottom-img

stuur e-mail naar dhaene@deknudtnelis.be

\ publicaties \
 • “Art. 858 oud BW” in Comm.Pers., 2022, afl. 61, 23-72.
 • “Art. 918 oud BW” in Comm.Pers., 2022, afl. 61, 73-87.
 • “Cassatie 9 september 2021: vorderingen met een weerslag op de omvang van de boedel kunnen toch afzonderlijk worden ingesteld”, Nieuwsbrief notariaat 2022, afl. 5-6, 13-16.
 • “Gerechtelijke vereffening-verdeling: (alternatieve visie) over de taak van de advocaat, de rechtbank en de notaris”, Rechtskundig Weekblad 2020-2021, jaargang 84 nr. 36, p1402.
 • “Cassatie 9 maart 2020: formuleert u uw vordering voor de notaris-vereffenaar of bij de rechtbank? Het Hof van Cassatie geeft blijk van een onaflijnbare aflijning”, Nieuwsbrief notariaat 2020, afl. 10, 10-13.
 • Nieuw erfrecht en nieuw huwelijksvermogensrecht. Wet 31 juli 2017 en Wet 22 juli 2018, Mechelen, Wolters Kluwer, 2018, 971 p.
 • “Wat is de impact van het meesterschap op de waardebepaling van schenkingen bij de vereffening-verdeling onder het nieuwe erfrecht?” in W. Pintens en Ch. Declerck (eds.), Patrimonium 2018, Brugge, die Keure, 2018, 435-455.
 • “Levensverzekeringen in het nieuwe erfrecht”, Notariaat 2018, afl. 1-2, 12-15.
 • “Belastbaarheid levensverzekeringscontracten met twee verzekerde hoofden”, Notariaat 2017, afl. 14,  1-7.
 • “Vlaamse Tollenaar heft erfbelasting na schenkbelasting op de overdracht van een levensverzekeringscontract: een staaltje van fiscaal dadaïsme!”, Notariaat 2016, afl. 5, 1-4.
 • “(Optioneel) finaal verrekenbeding: is de verrekenschuld aannemelijk passief?”, Successierechten 2016, 1/1-1/9.
 • “Ook de waarde van indirecte dochtervennootschappen komt in aanmerking voor het verlaagd tarief van de successierechten op grond van (oud) art. 60/1, §3, tweede lid Vl.W.Succ.”, Successierechten 2015, 9/1-9/4.
 • “Gesplitste aankoop en gesplitste inschrijving: een stand van zaken”, Successierechten 2014, 8/6-8/8.
 • “Overdracht familiale ondernemingen en vennootschappen in het Vlaams Gewest: update anno 2014” (nav Estate Planning Day BNP Paribas Fortis).
 • “Over het tegenbewijs van artikel 11 W.Succ.”, Successierechten 2014, 9/1-9/3.
 • “Recente ontwikkelingen in successierechten op fiscaalrechtelijk vlak” in Maes, L., De Cnijf, H. en De Broeck, (eds.), Fiscaal Praktijkboek Indirecte belastingen, Mechelen, Kluwer, 2013, 259-291.
 • “Antimisbruikbepaling vereist nieuwe handleiding voor vermogensplanning” in X., Notariële valkuilen. Wie betaalt de rekening? VLN-Congres 15 december 2012, Mechelen, Kluwer, 2012, 109-142.
 • “Bewijs en interpretatie van de participatievoorwaarde uit art. 60bis, §1 Vl.W.Succ.”, Successierechten 2012, 10/1-10/6.
 • “Successieplanning en de nieuwe antimisbruikbepaling” in Maes, L., De Cnijf, H. en De Broeck, (eds.), Fiscaal Praktijkboek Indirecte belastingen, Mechelen, Kluwer, 2012, 157-198.
 • “Schenkingsrechten en successierechten bij familiale bedrijven: duidelijke wetgeving behoeft geen interpretatie”, TFR 2012, afl. 425, 665-670.
 • “Betalingsplicht algemene erfopvolgers ongrondwettelijk”, Notariaat 2012, afl. 4, 1-4.